برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 8-- n,akfi 14-1510
مکان برگزاری دانشکده منابع طبیعی دریا
منابع

کتاب کاخ بلند

کتاب راهنمای نگارش و ویرایش دکتر یاحقی

دیوان جافظ

گلستان سعدی

فایل پیوست اول طرح درس.docx
طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

آشنایی با زبان، تعریف ادبیات، بررسی تفاوت های زبان عادی با زبان ادبی، بررسی انواع نوشته: 1- مقاله 2- گزارش 3- نامه اداری 3- متن ادبی

هفته دوم

آشنایی با ویژگی های ادبیات در دوران پیش از اسلام، تاریخ و دوره های زبان فارسی

هفته سوم

آشنایی با مهم ترین علائم سجاوندی در زبان فارسی و شیوه استفاده از آن به همراه نمونه خوانی

هفته چهارم

خوانش شعر (دیوان حافظ)، خوانش نثر (گلستان سعدی)

هفته پنجم

آشنایی با مهم ترین سبک های شعر فارسی (خراسانی- عراقی- هندی- بازگشت- مشروطه- معاصر)

هفته ششم

نمونه خوانی و شرح مهم ترین آثار منظوم در سبک خراسانی (رودکی- فردوسی)

هفته هفتم

آشنایی با مهم ترین قواعد درست نویسی

هفته هشتم

خوانش شعر (دیوان حافظ) خوانش نثر (گلستان سعدی)

هفته نهم

نمونه خوانی و شرح مهم ترین آثار منظوم سبک عراقی (مولوی- سعدی)

هفته دهم

آشنایی با ویژگی های رسم الخط زبان فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

هفته یازدهم

خوانش شعر (دیوان حافظ) خوانش نثر (گلستان سعدی)

هفته دوازدهم

نمونه خوانی و شرح مهم ترین آثار منظوم سبک هندی (صائب تبریز- بیدل دهلوی)

هفته سیزدهم

آشنایی با قالب های شعر فارسی

هفته چهاردهم

نمونه خوانی و شرح آثار منظوم معاصر (اخوان ثالث، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد)

هفته پانزدهم

آشنایی با انواع نثر فارسی به همراه نمونه خوانی و شرح (مرسل، مسجع، فنی، متکلف)

هفته شانزدهم

معرفی انواع ادبی در ادب فارسی (حماسی- غنایی- تعلیمی- عرفانی- داستانی روایی- نمایشی- پایداری)

*سنجش و ارزشیابی دانشجو:

                        

نمره

زمان

شیوه(تشریحی، چهار جوابی، ...)

آزمون میان ترم، فعالیت های کلاسی و ...

6

میان ترم

شفاهی- خوانش شعر (دیوان حافظ، گلستان سعدی)

آزمون پایان ترم

14

پایان ترم

تشریحی

عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 10-12 یکشنبه 10-11
مکان برگزاری دانشکده مهندسی دریا
منابع

کتاب کاخ بلند

کتاب راهنمای نگارش و ویرایش

دیوان حافظ

گلستان سعدی

فایل پیوست اول طرح درس.docx
طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

آشنایی با زبان، تعریف ادبیات، بررسی تفاوت های زبان عادی با زبان ادبی، بررسی انواع نوشته: 1- مقاله 2- گزارش 3- نامه اداری 3- متن ادبی

هفته دوم

آشنایی با ویژگی های ادبیات در دوران پیش از اسلام، تاریخ و دوره های زبان فارسی

هفته سوم

آشنایی با مهم ترین علائم سجاوندی در زبان فارسی و شیوه استفاده از آن به همراه نمونه خوانی

هفته چهارم

خوانش شعر (دیوان حافظ)، خوانش نثر (گلستان سعدی)

هفته پنجم

آشنایی با مهم ترین سبک های شعر فارسی (خراسانی- عراقی- هندی- بازگشت- مشروطه- معاصر)

هفته ششم

نمونه خوانی و شرح مهم ترین آثار منظوم در سبک خراسانی (رودکی- فردوسی)

هفته هفتم

آشنایی با مهم ترین قواعد درست نویسی

هفته هشتم

خوانش شعر (دیوان حافظ) خوانش نثر (گلستان سعدی)

هفته نهم

نمونه خوانی و شرح مهم ترین آثار منظوم سبک عراقی (مولوی- سعدی)

هفته دهم

آشنایی با ویژگی های رسم الخط زبان فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

هفته یازدهم

خوانش شعر (دیوان حافظ) خوانش نثر (گلستان سعدی)

هفته دوازدهم

نمونه خوانی و شرح مهم ترین آثار منظوم سبک هندی (صائب تبریز- بیدل دهلوی)

هفته سیزدهم

آشنایی با قالب های شعر فارسی

هفته چهاردهم

نمونه خوانی و شرح آثار منظوم معاصر (اخوان ثالث، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد)

هفته پانزدهم

آشنایی با انواع نثر فارسی به همراه نمونه خوانی و شرح (مرسل، مسجع، فنی، متکلف)

هفته شانزدهم

معرفی انواع ادبی در ادب فارسی (حماسی- غنایی- تعلیمی- عرفانی- داستانی روایی- نمایشی- پایداری)

*سنجش و ارزشیابی دانشجو:

                        

نمره

زمان

شیوه(تشریحی، چهار جوابی، ...)

آزمون میان ترم، فعالیت های کلاسی و ...

6

میان ترم

شفاهی- خوانش شعر (دیوان حافظ، گلستان سعدی)

آزمون پایان ترم

14

پایان ترم

تشریحی