بررسی در زمانی اسطوره کیومرث در روایت خدای نامه ها و شاهنامه فردوسی

نویسندگانحامد صافی
همایشهمایش شاهنامه فردوسی و پژوهش های آیینی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱-۰۲-۲۳
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله