جستاری در گزارش فردوسی از اشکانیان از دیدگاه نقد منابع

نویسندگانحامد صافی
همایشهمایش شاهنامه فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵-۰۲-۲۳
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله