بررسی برجسته سازی ادبی در اشعار پایداری قیصر امین پور بر اساس نظریه فرمالیسم

نویسندگانحامد صافی
همایشهمایش ادبیات معاصر فارسی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵-۱۰-۲۰
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی

چکیده مقاله