مقایسه داستان کرم هفتواد در شاهنامه فردوسی و کارنامه اردشیر بابکان بر اساس فزون متنیت ژنت

نویسندگانحامد صافی
همایششاهنامه فردوسی و گذرگاه ابریشم
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸-۲-۲۳
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی

چکیده مقاله