منابع و شیوه کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان

نویسندگانحامد صافی و دیگران
نشریهپژوهشنامه ادب حماسی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵-۹-۳۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله