مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱(Pure ideals, z-ideals with Artin-Rees property in C(XS. Afrooz4th Seminar on Algebra and its Applications2016
۲C_\infty(X) and related ideals.S. Afrooz , M. NamdariICM2010
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.