مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱P-فضاها و ویژگی آرتین-ریسفریبرز آذرپناه - سوسن افروزمجله ی مدل سازی پیشرفته ریاضی1391/05/01
۲ویژگی های فضای C(X) با m- توپولوژی1- سوسن افروز - منیره پیمانمجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز01/11/86
۳On rings of real valued clopen continuous functionsSusan Afrooz , Fariborz Azarpanah , Masoomeh EtebarAppl. Gen. Topol.2018
۴Pure ideals, z-ideals with Artin-Rees property in C(X)S. AfroozThe proceeding of the 4th Seminar on Algebra and its Applications2016
۵, Goldie dimension of rings of fractions of C(X)S. Afrooz, F. Azarpanah , O.A.S. KaramzadehQuaestiones Mathematicae2014
۶C(X) and related idealsS. Afrooz, M. NamdariReal Anal. Exchange2010
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.