برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ریاضیات مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 14 تا 16 و دو شنبه 8 تا 10
مکان برگزاری کلاس شماره 410 و کلاس شماره 415
عنوان آنالیز حقیقی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه 16 تا 18 و یکشنبه 10 تا 12
مکان برگزاری کلاس شماره 418
عنوان ریاضی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 8 تا 10 و سه شنبه 10 تا 12
مکان برگزاری کلاس شماره 415
عنوان ریاضی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 8 تا 10 و چهارشنبه 10 تا 12
مکان برگزاری کلاس شماره 415