آرش امرایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵دبیری زبان و ادبیات فارسیشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۷۸زبان و ادبیات فارسیشهید چمران اهواز
دکتری۱۳۹۲زبان و ادبیات فارسیشهید چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

رئیس انتشارات دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

رئیس پردیس دانشگاهی علوم و فنون دریایی خرمشهر

معاون پژوهشی پردیس دانشگاهی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

معاون آموزشی پردیس دانشگاهی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

سوابق پژوهشی

مدیحه سرایی خدمت یا خیانت

جبر و اختیار از دیگاه مولوی

آئین نگارش مقاله و پایان نامه

شیوه های مستند سازی در نگارش اسنادپژوهشی

آئین نگارش مکاتبات اداری

تکنیک های جستجوی اطلاعات در وب

 

دبیر همایش دهمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

 

دبیر اولین جشنواره ملی هنر و ادبیات مقاومت

 

دبیر دومین جشنواره ملی هنر و ادبیات مقاومت

 

مدیر مسئول فصلنامه قندپارسی (فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی)

 

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

برنامه کاری هفتگی

شنبه لغایت چهارشنبه