برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان طرح درس فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه-12-10
مکان برگزاری دانشکده اقتصاد
فایل پیوست اول طرح_درس فارسی عمومی.pdf
فایل پیوست دوم طرح_درس فارسی عمومی.pdf
فایل پیوست سوم طرح_درس فارسی عمومی.pdf
طرح درس

نام درس:   فارسی عمومی                   کد درس:                     مقطع:    کارشناسی                                                  

گروه آموزشی:         علوم پایه و دروس عمومی                                                                                                                    

تعداد واحد نظری  3   تعداد واحد عملی   0  نوع درس (جبرانی، پایه، اصلی، تخصصی، عمومی، ...) :

ساعات تدریس کلاس در هفته(طبق سرفصل):   3   ساعت 

جدول زمانی موضوعات درس مطابق با سرفصل مصوب دوره و ورودی :

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

آشنایی با دانشجویان ، معرفی کتاب ، تعیین سرفصل ها و آغاز تدریس با شرح و توضیح و تبیین شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران در آغاز ورود اسلام به ایران و همچنین معرفی سلسله های حاکم بر ایران به طور اجمال

هفته دوم

معرفی فردوسی ، جایگاه فردوسی در بین مردم ایران ، دلایل جایگاه فردوسی در بین ایرانیان ، آغاز کتاب با حمد و ستایش خداوند و نعت پیامبر اسلام از شاهنامه فردوسی و آشنایی با حماسه ، انواع حماسه ، معرفی آثاری برای هر نوع از حماسه.

هفته سوم

شرح و تبیین شرایط سیاسی و اجتماعی و ادبی زمان حیات رودکی ، معرفی سلسله سامانیان ، معرفی رودکی و تبیین نکات مهم زندگی رودکی از جمله بینایی یا نابینایی رودکی و دلایل موجود برای این موضوع و برخی نکات مرتبط با رودکی ، تدریس تشبیه ، ارکان و طرفین تشبیه ف انواع تشبیه از جهت ساختمان تشبیه و تدریس ابیاتی چند با موضوعات مناسب برگرفته از دیوان رودکی .

هفته چهارم

معرفی سلسله غزنویان ، شرایط سیاسی و اجتماعی و ادبی حاکم بر آن زمان ، معرفی فرخی سیستانی و تبیین مهم‌ترین ویژگی های شعر فرخی و همچنین ویژگی‌های سبکی فرخی از جهت زمینه های فکری، ادبی و زبانی ، شرح مهم‌ترین دلایل جنگ‌های سلطان محمود غزنوی ، آشنا نمودن دانشجویان با جشن سده و بررسی و تبیین ابیاتی از دیوان فرخی سیستانی  و در آخرین بخش معرفی قالب قصیده و معرفی مهم‌ترین قصیده پردازان و تبیین ویژگیهای شعری فرخی و دیگر هم عصران ایشان .

هفته پنجم

معرفی انواع پژوهش ، روش شناسی تحقیق ، انواع روش تحقیق ، شیوه های استناد به منابع دیگر ،چگونگی نوشتن فهرست منابع در انواع تحقیق و اسناد پژوهشی ، تبیین مهم‌ترین نکاتی که در نگارش اسنادپژوهشی باید مورد توجه قرار گیرد ، شیوه های ارجاع ، و معرفی ساختار یک پژوهش .

هفته ششم

معرفی منوچهری دامغانی ، اوضاع حاکم بر محیط زندگی وی، ویژگی‌های سبکی منوچهری ، تبیین مهم‌ترین شاخصه‌های شعر منوچهری ، معرفی مسمط به عنوان یکی از مهم‌ترین قالب‌های شعری ، تدریس یکی از مسمط‌های معروف منوچهری .

هفته هفتم

معرفی ناصرخسرو ، چگونگی تغییر حال او ، استعفا از شغلی که به عهده‌اش بود و آغاز سفر طولانی او به سوی مکه ، معرفی خلفای حاکم بر بغداد و مصر ، سفر ناصرخسرو به مصر ، ملاقات با خلیفه فاطمی ، آشنایی کلی با فرقه شیعه اسماعیلیه ، بازگشت ناصرخسرو به ایران ، فرار ناصرخسرو و سرگردانی در مناطق مختلف ایران ، معرفی سلسله سلجوقیان که در آن زمان حاکم بر ایران بودند ، معرفی شعر و شخصیت ناصرخسرو ، آثار ناصرخسرو ، تدریس 2 قصیده از قصاید دینی ناصرخسرو و بخشی از سفرنامه ناصرخسرو

هفته هشتم

تدریس مجاز و حقیقت ، معرفی برخی از مهم‌ترین علاقه‌های مجاز ، معرفی خواجه نظام‌الملک طوسی  و کتاب سیرالملوک وی، تبیین ویژگی‌های اخلاقی و ادبی قلم خواجه نظام‌الملک و مهم‌ترین اقداماتی که خواجه نظام الملک در هنگامی که در دستگاه حکومت مشغول به کار بود  و در نهایت تدریس چند صفحه از کتاب شایسته سیرالملوک .

هفته نهم

معرفی سنایی غزنوی ، چگونگی ورود عرفان به شعر ، معرفی مثنوی به عنوان یکی از مهم‌ترین قالب های شغری ومعرفی انواع مثنوی و بزرگ‌ترین مثنوی سرایان و همچنین معرفی دیگر آثار سنایی غزنوی . و تدریس بخش از آثار سنایی غزنوی و تبیین ویژگی های شعری سنایی .

هفته دهم

معرفی عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر، معرفی قابوسنامه و ویژگی‌های زبانی و سبکی آن ، تدریس بخشی از قابوس نامه با عنوان جوانی (مناسب با شرایط سنی دانشجویان)معرفی مهم‌ترین علائم نگارشی و چگونگی استفاده از آنها و برخی نکاتی که در نگارش و ویرایش پژوهش ها باید مد نظر داشت.

هفته یازدهم

آشنا نمودن دانشجویان با درست نویسی واژه‌های فارسی و تذکر غلط های رایج در نگارش واژه های فارسی ، معرفی ابوالفضل بیهقی  و ویژگی های اخلاقی و سبکی وی ، معرفی کتاب تاریخ بیهقی و تدریس بخشی از کتاب تاریخ  بیهقی به عنوان نمونه‌ای از این اثر

هفته دوازدهم

معرفی شیخ فرید الدین عطار نیشابوری ،آثار او ، اشاره ای به حمله مغول که عطار در آن حمله کشته شد ، تبیین ویژگی های سبکی عطار ، تدریس بخش های از تذکره الاولیا ، منطق الطیر . تدریس جمله ، انواع جمله ، جمله های دو جزئی ، سه چزئی و چهار جزئی .

هفته سیزدهم

معرفی مولانا جلال الدین محمد بلخی، شرایط و اتفاقات زندگی او ، مهاجرت از بلخ ، مهم‌ترین حوادث زندگی مولوی ، ویژگی های سبکی مولوی ، معرفی آثار مولوی ، تدریس بخش های از مثنوی ، دیوان شمس  و فیه مافیه .

هفته چهاردهم

تدریس فعل و ویژگی های آن و انواع فعل از نظر زمان و ساختمان .

هفته پانزدهم

معرفی انواری و تدریس بخش از اشعارش و همچنین معرفی خاقانی و تدریس یکی از مهم‌رین قصاید خاقانی و تدریس تلمیح به عنوان یکی از آرایه های ادبی و همچنین اشاره به برخی دیگر از مهم‌ترین آرایه هایی که دانشجویان با آنها برخورد می کنند .

هفته شانزدهم

معرفی نظامی و آثارش و تدریس بخش‌هاسس ازآثار نظامی و تدریس گروه اسمی و وابسته های پیشین و پسین .

*سنجش و ارزشیابی دانشجو:

                        

نمره

زمان

شیوه(تشریحی، چهار جوابی، ...)

آزمون میان ترم، فعالیت های کلاسی و ...

3

در طول ترم

طرح سوال مرتبط با درسی که در حال تدرس آن هستیم و یاداشت نمره برای دانشجویانی که پاسخ درست ارائه دهند .

آزمون پایان ترم

17

پایان ترم

تشریحی

*منابع مطالعاتی:آثار شاعران و نویسندگان فارسی زبان که هرکدام به تقریبی معرفی خواهند شد همچنین منابع مرتبط با زبان فارسی همچون دستور زبان فارسی ، تاریخ زبان فارسی ، تاریخ ادبیات فارسی و... .

نام و نام خانوادگی استاد درس:        آرش امرایی                                   نام و نام خانوادگی مدیر گروه آموزشی:

                    تاریخ و امضاء:                                                                         تاریخ و امضاء:

عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 10 تا 12
مکان برگزاری کلاس 301
منابع

کتاب در دریای فارسی

عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 14 تا 15
مکان برگزاری کلاس 410
منابع

کتاب در دریای فارسی

عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 15 تا 16
مکان برگزاری کلاس 304
منابع

کتاب در دریای فارسی

عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری ساعت 9 تا 10
مکان برگزاری کلاس 308
منابع

کتاب در دریای فارسی

عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 10 تا 12
مکان برگزاری کلاس 411
منابع

کتاب در دریای فارسی

عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 14 تا 16
مکان برگزاری کلاس 312
منابع

کتاب در دریای فارسی