برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مکانیک سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10-12 و سه شنبه 14-16
مکان برگزاری دانشکده مهندسی دریا
منابع
  • FLUID MECHANICS: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS, THIRD EDITION, Yunus A. Çengel & John M. Cimbala, 2014. by The McGraw-Hill Companies, Inc.
  • A BRIEF INTRODUCTION TO FLUID MECHANICS, FIFTH EDITION, Donald F. Young Bruce R. Munson, THEODORE H. OKIISHI, WADE W. HUEBSCH, 2011. by John Wiley & Sons, Inc.
فایل پیوست اول Chapter 1.Introduction.pdf
فایل پیوست دوم Chapter2-Properties Of Fluids.pdf
عنوان تئوری امواج
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه 8-10
مکان برگزاری کلاس 404
منابع

Dynamics of Marine vehicles

by S. Hossein Mousavizedegan Faculty of Marine Technology Amirkabir University of Technology No. 424, Hafez Ave. Tehran, Iran

فایل پیوست اول Waves.pdf
عنوان کنترل اتوماتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه و سه شنبه 8-10
منابع

 1K. Ogata, Modern Control Engineering (4th Edition), Prentice-Hall, 2001
2R.C. Dorf, "Modern Control Systems", Prentice Hall, 9th edition, 2001

فایل پیوست اول chapter1-1.pdf
فایل پیوست دوم chapter1-2.pdf
فایل پیوست سوم Chapter2.pdf
عنوان هیدرودینامیک کشتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 8-10 و چهارشنبه 10-12
منابع

Ship resistance and flow. Lars Larsson, Hoyte C. Raven, Society of Naval Architects and Marine Engineers, 2010.
Ship Resistance and Propulsion: Practical Estimation of Propulsive Power. Molland, A., Turnock, S., & Hudson,. Cambridge: Cambridge University Press. 2011.
Marine Propellers and Propulsion 3rd Edition. John Carlton Butterworth-Heinemann. 2012

فایل پیوست اول 1-1-MarineHydrodynamicConcept.pdf
فایل پیوست دوم 1-2-Propulsive Power.pdf
فایل پیوست سوم 1-3-Resistance prediction method.pdf
عنوان مکانیک سیالات۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع
  • FLUID MECHANICS: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS, THIRD EDITION, Yunus A. Çengel & John M. Cimbala, 2014. by The McGraw-Hill Companies, Inc.
  • A BRIEF INTRODUCTION TO FLUID MECHANICS, FIFTH EDITION, Donald F. Young Bruce R. Munson, THEODORE H. OKIISHI, WADE W. HUEBSCH, 2011. by John Wiley & Sons, Inc.
فایل پیوست اول FMIISyllabus.pdf
طرح درس

مکانیک سیالات یک موضوع هیجان انگیز و جذاب با کاربردهای عملی نامحدود که از سیستم های بیولوژیکی میکروسکوپی تا کشتی، خودرو، هواپیما، و نیروی محرکه فضاپیما را شامل می شود.  هدف ما این است که این درس، از طریق توضیحات دقیق مفاهیم و استفاده از نمونه های متعدد کاربردی، طرح ها، شکل­ها شکاف بین دانش و استفاده مناسب از آن دانش را پر کند.

عنوان هیدرودینامیک کشتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع
  • Ship resistance and flow. Lars Larsson, Hoyte C. Raven, Society of Naval Architects and Marine Engineers, 2010.
  • Ship Resistance and Prشopulsion: Practical Estimation of Propulsive Power. Molland, A., Turnock, S., & Hudson,. Cambridge: Cambridge University Press. 2011.
  • Marine Propellers and Propulsion 3rd Edition.   John Carlton Butterworth-Heinemann. 2012
فایل پیوست اول NHISyllabus.pdf
طرح درس

طراحی هیدرودینامیکی کشتی یکی از مهم­ترین جنبه­ های طراحی انواع مختلف کشتی است. طراحی شناوری که برای حرکت در دریا کمترین توان ممکن را نیاز داشته باشد دغدغه اصلی مهندس کشتی ساز است.

عنوان طراحی به کمک کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

http://www.bakker.org/dartmouth06/engs150/.

Star-CCM+ tutorials

فایل پیوست اول CFD.pdf
طرح درس

حل بسیاری از مسائل کاربردی مکانیک سیالات با روش های تحلیلی و آزمایشگاهی امکان پذیر نیست و یا هزینه و زمان مورد نیاز برای رسیدن به جواب زیاد است. شبیه سازی عددی این مسائل روش متداولی برای حل این مسائل است. ایده اصلی این روش حل معادلات حاکم بر جریان سیال اطراف جسم با روش های عددی و استخراج خواص سیال در تمام محدوده محاسباتی است.