نمایش ۷۳ تا ۷۷ مورد از کل ۷۷ مورد.

یداله نیک پور

استادیار
علوم دریایی و اقیانوسی
یداله نیک پور
استادیار -
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/nikpour/fa

ساسان واشنگ

مربی
اقتصاد و مدیریت
ساسان واشنگ
مربی -
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/washang/fa

وحید

وحید یاوری

استاد
منابع طبیعی دریا
وحید یاوری
استاد دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/yavari/fa

Google Scholar Scopus ORCID

همایون یوسفی

دانشیار
اقتصاد و مدیریت
همایون یوسفی
دانشیار -
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/yousefi/fa

محمد یوسفی کیا

مربی
مهندسی دریا