نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۷۱ مورد.
آی ناز

آی ناز خدانظری

دانشیار
منابع طبیعی دریا
آی ناز خدانظری
دانشیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/khodanazari/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

سید حسین خزاعی

مربی
منابع طبیعی دریا
سید حسین خزاعی
مربی -
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/khazaei/fa

محمد خسروی زاده

استادیار
منابع طبیعی دریا
محمد خسروی زاده
استادیار -
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/khosravi/fa

اولیاقلی

اولیاقلی خلیلی پور

استادیار
منابع طبیعی دریا
اولیاقلی خلیلی پور
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/khalilipour/fa

Google Scholar

علی دادالهی سهراب

دانشیار
منابع طبیعی دریا
علی دادالهی سهراب
دانشیار -
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/dadolahi/fa

ابوالفضل دلبری

استادیار
علوم دریایی و اقیانوسی
ابوالفضل دلبری
استادیار -
- علوم دریایی و اقیانوسی

http://deab.ir

بابک دوست شناس

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
بابک دوست شناس
دانشیار -
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/doustshenas/fa

محمد

محمد ذاکری

دانشیار
منابع طبیعی دریا
محمد ذاکری
دانشیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/zakeri/fa

Scopus ORCID

حسین ذوالقرنین

استاد
علوم دریایی و اقیانوسی
حسین ذوالقرنین
استاد -
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/zolgharnein/fa

اعتمادالدین

اعتمادالدین رابعی غلامی

مربی
مهندسی دریا
اعتمادالدین رابعی غلامی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/rabei/fa

ابراهیم رجب زاده قطرمی

استادیار
منابع طبیعی دریا
ابراهیم رجب زاده قطرمی
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/rajabzade/fa

ORCID

داور رضایی منش

استادیار
اقتصاد و مدیریت
داور رضایی منش
استادیار دکترای تخصصی
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/rezaimanesh/fa

وحید

وحید زارعی

مربی
مهندسی دریا
وحید زارعی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/zarei/fa

منصور

منصور زراء نژاد

استاد
اقتصاد و مدیریت
منصور زراء نژاد
استاد دکترای تخصصی
- اقتصاد و مدیریت

http://www.zarram.ac.ir

Google Scholar Scopus ORCID

اسحاق زمانی

استادیار
علوم دریایی و اقیانوسی
اسحاق زمانی
استادیار دکتری
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/zamani/fa

نسیم زنگویی

استادیار
منابع طبیعی دریا
نسیم زنگویی
استادیار -
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/zanguee/fa

محمدعلی

محمدعلی سالاری علی آبادی

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
محمدعلی سالاری علی آبادی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۰۹۸۹۱۳۳۵۵۵۸۷۲ علوم دریایی و اقیانوسی

http://oceanography.blogfa.com/

Google Scholar Scopus ORCID