نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۷۸ مورد.

سید مهدی حسینی

استادیار
منابع طبیعی دریا
سید مهدی حسینی
استادیار -
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/hoseini/fa

مهسا

مهسا حقی

دانشیار
منابع طبیعی دریا
مهسا حقی
دانشیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/haghi/fa

Scopus ORCID Web of Science
آی ناز

آی ناز خدانظری

دانشیار
منابع طبیعی دریا
آی ناز خدانظری
دانشیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/khodanazari/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE

سید حسین خزاعی

مربی
منابع طبیعی دریا
سید حسین خزاعی
مربی -
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/khazaei/fa

محمد خسروی زاده

استادیار
منابع طبیعی دریا
محمد خسروی زاده
استادیار -
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/khosravi/fa

اولیاقلی

اولیاقلی خلیلی پور

استادیار
منابع طبیعی دریا
اولیاقلی خلیلی پور
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/khalilipour/fa

Google Scholar Scopus

علی دادالهی سهراب

دانشیار
منابع طبیعی دریا
علی دادالهی سهراب
دانشیار -
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/dadolahi/fa

ابوالفضل دلبری

استادیار
علوم دریایی و اقیانوسی
ابوالفضل دلبری
استادیار -
- علوم دریایی و اقیانوسی

http://deab.ir

بابک

بابک دوست شناس

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
بابک دوست شناس
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/doustshenas/fa

Google Scholar ORCID
محمد

محمد ذاکری

استاد
منابع طبیعی دریا

حسین ذوالقرنین

استاد
علوم دریایی و اقیانوسی
حسین ذوالقرنین
استاد دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/zolgharnein/fa

Google Scholar
اعتمادالدین

اعتمادالدین رابعی غلامی

مربی
مهندسی دریا
اعتمادالدین رابعی غلامی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/rabei/fa

ابراهیم رجب زاده قطرمی

استادیار
منابع طبیعی دریا
ابراهیم رجب زاده قطرمی
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/rajabzade/fa

ORCID

دامون رزمجوئی

مربی
اقتصاد و مدیریت
دامون رزمجوئی
مربی -
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/razmjooei/fa

اصغر رشنودی

استادیار
اقتصاد و مدیریت
اصغر رشنودی
استادیار -
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/rashnoodi/fa

داور رضایی منش

استادیار
اقتصاد و مدیریت
داور رضایی منش
استادیار دکترای تخصصی
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/rezaimanesh/fa

وحید

وحید زارعی

مربی
مهندسی دریا
وحید زارعی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/zarei/fa